Новини

РЕДОВНА СБИРКА

На 25-03-2010 от 18,00 часа  ще се проведе  редовна сбирка на УН ,съвместно с родителските активи.

СЪОБЩЕНИЕ

НА ВНИМАНИЕТО  НА РОДИТЕЛИТЕ  НА ДЕЦА  ОТ НАЧАЛЕН ЕТАП НА  ОБУЧЕНИЕ 1- 4 КЛАС !

 

ОТНОСНО  ОРГАНИЗИРАНОТО  ОТ УЧИЛЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО СКИ УЧИЛИЩЕ НА ВИТОША:

 

ТРЪГВАНЕТО НА  АВТОБУСИТЕ, КОИТО  ЩЕ  ПРЕВОЗВАТ  ДЕЦАТА

ЩЕ Е  НА 13-03-2010 ОТ  08,00 ЧАСА

ВРЪЩАНЕТО ОТ  ПЛАНИНАТА СЕ  ОЧАКВА  15,30 -16,00 ЧАСА

 

Родителска среща

Родителска среща  на  среден етап – 5-8 клас – 10 март 2010 г. от 18,30 ч.

За представителите на родителските активи – 18ч. в учителската стая.

 

 

П О К А Н А

Съветът на настоятелите на Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност “Училищно настоятелство на 73-то СОУ „Владислав Граматик” кани всички членове на настоятелството на заседание на Общото събрание на Сдружението на 15.03.2010год. от 18:00 ч.  в сградата на 73-то СОУ”Владислав Граматик” – във видеозалата, при дневен ред:

1. Приемане на отчет за дейността на Съвета на настоятелите.

2. Приемане на ГФО за 2008 г. и 2009 г. на сдружението.

3. Обсъждане и приемане на промени в Устава на сдружението.

4. Избор на нов управителен съвет.

5. Други.

При липса на кворум, събранието ще се проведе на същия ден от 19:00 ч. при същия дневен ред, съгласно чл. 27 ЗЮЛНЦ.

Членовете на сдружението могат да се запознаят с писмените материали по дневния ред на посочения адрес от 8.00 до 16.00 часа всеки работен ден.

СПЕШНО!!!

Във връзка с оптимизиране работата на изградената безжична инетрнет връзка от Училищното настоятелство, имаме нужда от 3 опаковки кабел FTP клас  5.